Pensioensparen of sparen voor uw pensioen: wat is het verschil?

Het pensioenstelsel in België kan voor sommigen als complex beschouwd worden. Wanneer we achter de schoolbanken zitten, wordt er bitter weinig informatie gegeven over hoe het pensioensysteem nu eigenlijk in elkaar zit. Nochtans is een goede basiskennis van groot belang en kan een beetje financiële geletterdheid een grote impact op iemand zijn leven hebben. 

Bij de term ‘pensioensparen’ weet niet iedereen dat het over het individueel pensioensparen gaat, gekoppeld aan een fiscaal voordeel. Er is nochtans een groot verschil tussen sparen voor uw pensioen in het kader van de vierde pensioenpijler, of pensioensparen volgens de derde pensioenpijler.

Bekijk een overzicht van de verschillende opties om te beleggen voor uw pensioen op onze website.

Pensioensparen via derde pijler

Derde pensioenpijler

De derde pensioenpijler omvat de regelingen waaraan iemand vrij kan deelnemen, ongeacht het professioneel statuut. Binnen de derde pijler zijn er twee vormen te onderscheiden, namelijk het pensioensparen en het langetermijnsparen. Beide vormen worden door de overheid gestimuleerd via de toekenning van belastingvoordelen.

wettelijk pensioen

Wat is pensioensparen?

Wanneer u de term ‘pensioensparen’ ziet staan, zal het in de meeste gevallen gaan over het individueel pensioensparen volgens de derde pensioenpijler. Dit kan enerzijds via een pensioenspaarfonds en anderzijds via een pensioenspaarverzekering (tak 21). Bij een pensioenspaarfonds bouwt men een kapitaal op door het storten van premies bij een bank, terwijl men bij een pensioenspaarverzekering (tak 21) premies stort aan een verzekeringsmaatschappij. Naast de beide pensioenspaarformules is er nog een derde mogelijkheid: de tak23-beleggingsverzekering. Ook dat is een pensioenspaarverzekering, maar die is wel gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen.

Het belangrijkste onderscheid tussen de varianten ligt in de risicograad die gepaard gaat met de onderliggende producten. Terwijl pensioenspaarfondsen geen rendementsgarantie bieden, aangezien hun rendement nauw samenhangt met het verloop van de financiële markten, bestaat er bij een pensioenspaarverzekering tak 21 wel een gewaarborgd minimumrendement. Dit kan eventueel aangevuld worden met een winstdeling. Indien u graag zekerheid heeft, kiest u dus best voor een pensioenspaarverzekering. Het is hierbij echter belangrijk om een tak 21 variant te kiezen. Binnen de pensioenspaarverzekeringen is tak 23 ook een mogelijkheid, maar hier valt het gewaarborgd minimumrendement weg aangezien het rendement afhankelijk is van de beurs. 

Pensioensparen is dus een vrijwillige en persoonlijke vorm van sparen op de lange termijn waarbij elk jaar een bedrag naar keuze opzij gezet wordt om aanvullend pensioen op te bouwen. Op die manier wordt kapitaal opgebouwd bovenop het wettelijk pensioen. 

Pensioenspaarfonds

Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds waarbij belegd wordt in aandelen en obligaties. De fondsen zorgen voor het collectieve beheer van het door de beleggers aangebrachte kapitaal. Aangezien er belegd wordt op de beurs, is er bij een pensioenspaarfonds geen gegarandeerd rendement. Daartegenover staat wel een potentieel hoger rendement, gezien het risico iets hoger is. Daarnaast is er nog een onderscheid tussen een offensief fonds met iets meer risico en een defensief fonds met wat minder risico. 

Pensioenspaarverzekering

Bij een pensioenspaarverzekering wordt er een contract aangegaan met een verzekeraar waarbij de verzekeraar in ruil voor premies kapitaal ter beschikking stelt bij uw pensionering. Er is de keuze tussen een tak 21 en een tak 23 pensioenspaarverzekering. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. 

Tak 21

De meest voorkomende vorm is de pensioenspaarverzekering tak 21. Hierbij krijgt u bovenop uw stortingen een gewaarborgd rendement, aangevuld met een eventuele winstdeelname indien de verzekeraar erin slaagt om uw stortingen met winst te herbeleggen, maar de verzekeraar kan de winstdeelname schrappen indien de beurzen slecht gepresteerd hebben. Bij een tak 21 product kunt u op beide oren slapen dat u minstens uw stortingen terugkrijgt. U ontvangt daarbij gegarandeerd een jaarlijks minimumrendement.

Tak 23

De keuze voor een pensioenspaarverzekering is traditioneel de keuze voor zekerheid, maar de laatste jaren wordt een pensioenspaarverzekering tak 23 steeds populairder. Hierbij ontvangt u op het einde van het contract de opbrengst van de beleggingen. Tak 23 is dus risicovoller dan tak 21, aangezien net zoals bij een pensioenspaarfonds de uitkomst afhangt van de situatie op de financiële markten. Pensioensparen via een tak 23-formule biedt iets meer flexibiliteit dan via een pensioenspaarfonds. Niet alleen is er de mogelijkheid om meerdere fondsen te selecteren, maar ook het risicoprofiel kan beter worden bijgestuurd.

Wat is nu het verschil tussen een pensioenspaarfonds

en een pensioenspaarverzekering tak 23?

Het rendement van zowel een pensioenspaarfonds als van een pensioenspaarverzekering tak 23 hangt dus af van de beurs, waarbij er in beide situaties geen rendementsgarantie geldt. Het gewaarborgd minimumrendement geniet u dus enkel bij een pensioenspaarverzekering tak 21. Wanneer u voor een pensioenspaarfonds kiest, dan bent u echter afhankelijk van de prestaties van dat ene fonds.

Doet u aan pensioensparen via een tak 23-verzekering, dan kan u daar meerdere onderliggende beleggingsfondsen aan koppelen. Zo spreidt u de beleggingsrisico’s breder uit. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende waarborgen toe te voegen aan een verzekering. Verder geldt bij een pensioenspaarverzekering een vooraf bepaalde einddatum, wat niet het geval is bij een pensioenspaarfonds. 

Welke voordelen biedt pensioensparen? 

Het belangrijkste voordeel van aanvullend pensioen opbouwen via pensioensparen is het feit dat u fiscale voordelen geniet door jaarlijks een bedrag, de premie, te storten in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Zo kunt u tot 30% belastingvermindering genieten. Anders gezegd kunt u dus 30% van uw gestorte premies terugkrijgen van de fiscus. Het bedrag waar u belastingvermindering op geniet is wel geplafonneerd. 

In 2022 kunt u jaarlijks maximum €990 euro storten, waarbij u 30% voordeel geniet op het gestorte bedrag. Anderzijds is het ook mogelijk maximum €1270 te storten, maar dan bedraagt het belastingvoordeel 25%. Afhankelijk van het gestorte bedrag kunt u respectievelijk tot 297 of tot 317,5 euro terugkrijgen via de belastingen.

Op het belastingvoordeel na, heeft pensioensparen nog een ander financieel voordeel. De bedragen die u stort voor pensioensparen brengen namelijk rendement op. Het is dus veel verstandiger om kapitaal op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen via pensioensparen dan uw geld bijeen te sparen op een spaarrekening. Indien u spaart via een pensioenspaarverzekering tak 21 dan geniet u, in tegenstelling tot een beleggingsfonds, van een gewaarborgde rentevoet. Hiertegenover staat dan weer dat het potentiële rendement bij een beleggingsfonds hoger ligt. 

hoeveel moet ik investeren

Hoe wordt pensioensparen belast? 

Pensioensparen is belast aan 8%. Deze belasting wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag. Ook als u het gespaarde bedrag later ontvangt, bij de effectieve pensionering, houdt de staat de belasting in op uw 60 jaar. Om die reden wordt dit een anticipatieve heffing genoemd. Het tarief van 8% wordt toegepast op zowel het kapitaal als het rendement.

Welke voorwaarden zijn er voor pensioensparen?

Om belastingvermindering op betalingen voor het pensioensparen te genieten moeten er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn:

  • De belastingplichtige moet tussen de 18 en 64 jaar oud zijn;
    Hij mag tijdens dezelfde belastingperiode maar voor één enkel fonds of één enkele verzekering stortingen verrichten bij één enkele instelling om van het fiscaal voordeel te genieten;
  • Het moet worden aangegaan voor een minimumduur van 10 jaar;
  • Er moeten tijdens minstens vijf belastingperiodes stortingen worden verricht;
  • Bij leven moet worden voorzien in voordelen ten gunste van de belastingplichtige zelf;
  • Bij overlijden moet worden voorzien in voordelen ten gunste van de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant in de eerste of tweede graad

Zin in een vrijblijvend gesprek omtrent advies om jouw pensioensparen te optimaliseren?

Contacteer ons voor meer info!

Kapitaal opbouwen via langetermijnsparen

Langetermijnsparen is net zoals pensioensparen een vorm van fiscaal sparen en behoort dan ook tot de derde pijler. Indien u al aan pensioensparen doet, mag u dit combineren met langetermijnsparen. Door hier geld in te storten kunt u daar extra fiscaal voordeel uit halen, op voorwaarde dat uw fiscale korf nog niet volledig gevuld is met uw hypothecaire lening of de premie van uw schuldsaldoverzekering. Er moet dus voor ieder geval apart bekeken worden of er nog fiscale ruimte is - en u dus geen enkele hypothecaire lening aangeeft of onvoldoende om die fiscale ruimte op te vullen - om de premies die u betaald heeft voor uw levensverzekering af te trekken.

Bij langetermijnsparen is er ook de keuze tussen een spaarverzekering met een gewaarborgd kapitaal en rendement, en een beleggingsverzekering waarbij het opgebouwde kapitaal en het rendement niet gegarandeerd zijn. Voor het fiscaal stelsel van langetermijnsparen wordt de maximumpremie berekend in functie van het netto belastbaar inkomen. De premie bedraagt maximaal 2.350 euro voor het jaar 2022.

Sparen voor uw pensioen via vierde pijler

Wanneer het gaat over pensioensparen in de zin van sparen voor uw pensioen, gaat het eerder over de vierde pijler. Hierbinnen vallen de persoonlijke spaarinspanningen. Dit impliceert geen verplichtingen voor overheid of werkgever en is geheel voor eigen rekening. Er zijn meerdere mogelijkheden om bovenop de drie voorgaande pijlers nog extra initiatieven te nemen om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen. 

Het gaat met andere woorden om een ‘privé-aanvulling’ op de eerste drie pijlers. Enkele voorbeelden zijn een gewone spaarrekening, een effectenportefeuille (aandelen, obligaties), bepaalde levensverzekeringen en vastgoed. De vierde pijler geeft op zich geen recht op fiscale voordelen, maar berust vaak wel op beleggings­producten waarvan de opbrengsten minder zwaar belast worden. Daarnaast levert een investering in vastgoed ook fiscale voordelen op. 

Vastgoed

Een belangrijk onderdeel van de vierde pijler is investeren in vastgoed. De financiële impact van investeren in het kader van de vierde pensioenpijler kan  groot zijn. Een vastgoedinvestering is niet alleen een rendabele - maar ook een stabiele investering, wat van essentieel belang is wanneer het gaat over uw pensioen. Financieel past een vastgoedinvestering in het budget van velen, maar er is veel kennis nodig om een succesvolle vastgoedinvestering door te voeren.  U laten begeleiden door een expert is hier wel aangewezen. Lees meer over investeren in deze praktische gids over investeren in vastgoed.

Voordelen van een vastgoedinvestering

Een investering in vastgoed biedt tal van voordelen. Het is de ideale investering voor wie zenuwachtig wordt van beursschommelingen. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste pluspunten:

Duurzame stijging van vastgoedprijzen

De residentiële vastgoedprijzen in België vertonen al tientallen jaren een stijgende trend. Een stijging die gemiddeld hoger is dan de inflatie. Residentieel vastgoed is inflatiebestendig.  Bovendien blijft onze bevolking stijgen en is er een nakende betonstop in Vlaanderen, wat ervoor zorgt dat de vastgoedprijzen vermoedelijk zullen blijven stijgen. Wanneer het pand goed onderhouden wordt, kan het op de lange termijn een aanzienlijke meerwaarde opleveren.

Dubbel rendement

Enerzijds ontvangt u als eigenaar van een vastgoedinvestering huurinkomsten, maar treden er ook kosten op voor wederverhuur, onderhoud, onroerende voorheffing etc. Het is dan ook belangrijk om het netto huurrendement goed in kaart te brengen. Anderzijds is er een aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen.

Stabiele investering

Beleggen in de vastgoedmarkt levert in tegenstelling tot de aandelenmarkt algemeen gezien een consistent rendement op. Een belegger kan op de aandelenmarkt extreme volatiliteit en onzekerheid ervaren als gevolg van verschillende economische en politieke factoren. Denk maar aan bijvoorbeeld het coronavirus of de ingrepen van de nationale banken. Ondanks het feit dat beperkte marktcorrecties zich ook kunnen voordoen op de vastgoedmarkt, is een investering in vastgoed een relatief stabiele investering.

Bescherming tegen inflatie

Indien het rendement op uw belegging niet even hard groeit als de inflatie, gaat uw koopkracht er op achteruit. Door de huurindexatie wordt de huur rechtstreeks gekoppeld aan de inflatieontwikkeling. Daarnaast toont de geschiedenis ons dat de waarde van vastgoed minstens gelijke tred houdt met de inflatie, wat betekent dat vastgoed kan dienen als een natuurlijke verzekering tegen een stijgende inflatie.

Belastingvoordelen

De inkomsten uit residentieel vastgoed in privébezit worden in België relatief gunstig belast via de personenbelasting. Die belasting gebeurt niet op de werkelijke huurinkomsten, maar wel op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, wat in de praktijk heel wat later ligt dan de reële huurinkomsten. Daarenboven kunnen alle interesten die betaald worden voor het verwerven of behouden van vastgoed nog van het belastbaar bedrag afgetrokken worden.

Hefboomeffect

Een hefboomeffect wordt bekomen door in combinatie met uw eigen vermogen, andere middelen aan te werven (lenen) om uw vastgoed-financiering rond te krijgen. Hoe meer kapitaal u leent in verhouding tot uw eigen inbreng, hoe meer uw eigen inbreng potentieel zal renderen, maar hoe hoger ook uw risico zal zijn indien er toch iets misgaat.  Een lage rentevoet van de lening zal logischerwijze ook een positief effect hebben op het rendement

Financieel advies

Financiële geletterdheid is een essentieel middel om je kapitaal voor je pensioen gunstig op te bouwen. Soms heb je hier wat extra advies voor nodig. Contacteer ons voor een gesprek over jouw pensioen en begin vandaag nog met gunstig sparen voor je toekomst.

Zin in een vrijblijvend gesprek omtrent advies om jouw pensioensparen te optimaliseren?

Contacteer ons voor meer info!

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?