Sparen voor je pensioen via een pensioenspaarfondss

Pensioensparen

Pensioenspaarfonds

Indien u uw huidige levensstandaard wilt behouden wanneer u op pensioen gaat, is het aangewezen om aan pensioensparen te doen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Elke Belg ontvangt namelijk een wettelijk pensioen, maar dit bedraagt gemiddeld maar ongeveer 60% van het laatste loon. Individueel pensioensparen biedt dan een mooie aanvulling bovenop het lagere wettelijk pensioen. Op die manier kunt u op uw oude dag ongestoord blijven genieten.

Pensioensparen is mogelijk via een pensioenspaarfonds enerzijds en via een pensioenspaarverzekering anderzijds. Bij een pensioenspaarfonds bouwt men een kapitaal op door het storten van premies bij een bank, terwijl men bij een pensioenspaarverzekering premies stort bij een verzekeringsmaatschappij. 

Wat is een pensioenspaarfonds?

Het belangrijkste onderscheid tussen beide varianten ligt in de risicograad die gepaard gaat met de onderliggende producten. Terwijl pensioenspaarfondsen geen rendementsgarantie bieden, aangezien hun rendement nauw samenhangt met het verloop van de financiële markten, bestaat er bij een pensioenspaarverzekering wel een gewaarborgd minimumrendement, met hier bovenop nog een mogelijke bonus die afhankelijk is van de winsten van de maatschappij. Het spreekt voor zich dat de te verwachte rendementen op langere termijn van de pensioenspaarfondsen boven die van de pensioenspaarverzekeringen liggen, aangezien men meer risico neemt met de fondsen. De opbouw van het kapitaal hangen bij een pensioenspaarfonds volledig af van de evoluties op de beurs. Op korte termijn kan het rendement dus schommelen. 

Bij individueel pensioensparen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten. Een pensioenspaarfonds belegt doorgaans meer dan de helft van hun activa in aandelen, waardoor ze op lange termijn hogere rendementen boeken dan een pensioenspaarverzekering. Door aan het begin van uw carrière te starten met pensioensparen, bouwt u een grote voorsprong op. Enerzijds wordt er meer geld aan de kant gezet, en anderzijds kan de inbreng over een langere periode renderen. Wie gedurende 40 jaar 990 euro opzij zet aan een rendement van 5%, bouwt voor zijn pensioen een spaarpot op van 125.571 euro.

Een pensioenspaarfonds is dus een beleggingsfonds waarbij belegd wordt in aandelen en obligaties. De beleggingsfondsen zorgen voor het collectieve beheer van het door de beleggers aangebrachte kapitaal. Aangezien er belegd wordt op de beurs, is er bij een pensioenspaarfonds geen gegarandeerd rendement. Daartegenover staat wel een potentieel hoger rendement, gezien het risico iets hoger is. 

Soorten pensioenspaarfondsen

Algemeen zijn er drie soorten pensioenspaarfondsen. Namelijk defensieve fondsen, evenwichtige fondsen en dynamische fondsen. Afhankelijk van uw risicoprofiel, kennis, ervaringen met beleggen, beleggingshorizon en financiële situatie wordt er een keuze gemaakt uit een van deze drie soorten. 

Een defensief fonds belegt voornamelijk in obligaties, waardoor het risico op verliezen ook kleiner is. Bij een evenwichtig fonds wordt er evenveel in aandelen als in obligaties belegd. Het potentiële rendement is aantrekkelijker dan bij defensieve fondsen. Tot slot belegt een dynamisch fonds voornamelijk in aandelen, om op de lange termijn mooie rendementen te halen. Daartegenover staat wel een hoger risico.

Fiscaliteit

Het voordeel van pensioensparen via een pensioenspaarfonds, is dat u bovenop het opgebouwde kapitaal ook een fiscaal voordeel geniet. Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering, door het jaarlijks in te brengen in de aangifte van de personenbelasting, is beperkt per jaar. In 2021 (aanslagjaar 2022) is er de keuze tussen twee regelingen. Volgens de klassieke regeling kan er maximaal 990 euro gestort worden, met een belastingvermindering die 30% van het betaalde bedrag (d.w.z. maximaal 297 euro) bedraagt. U kunt dus met andere woorden 30% van uw gestorte bedragen terugkrijgen van de fiscus. Indien er meer dan 990 euro gestort wordt, wordt er een belastingvermindering van 25% van het betaalde bedrag genoten (d.w.z. maximaal 317,50 euro), met een maximum van 1270 euro waar u belastingvermindering op geniet. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de belastingvermindering aangepast wordt naar 25% vanaf het moment dat u meer dan 990 euro stort. Echter is dit pas voordelig als u meer dan 1 188 euro stort. Voor de belastingvermindering worden alle sommen die gestort worden voor het pensioensparen tussen 1 januari en 31 december in rekening gebracht. Het bedrag kan in één keer gestort worden, maar er kan ook elke maand een deel betaald worden.

pensioensparen

Voorwaarden

Om belastingvermindering op betalingen voor het pensioensparen te genieten moeten er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, namelijk: 

  • De belastingplichtige moet tussen de 18 en 64 jaar oud zijn;

  • Hij mag tijdens dezelfde belastingperiode maar voor één enkel fonds of één enkele verzekering stortingen verrichten bij één enkele instelling om van het fiscaal voordeel te genieten;

  • Het moet worden aangegaan voor een minimumduur van 10 jaar;

  • Er moeten tijdens minstens vijf belastingperiodes stortingen worden verricht;

Gunstige taxatie

Er wordt een anticipatieve heffing van 8% geïnd wanneer de belastingplichtige de leeftijd van 60 jaar bereikt, indien de pensioenspaarrekening geopend werd voor de 55ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract als het afgesloten werd vanaf 55 jaar). De belastbare basis is een theoretisch bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse stortingen gekapitaliseerd op basis van een fictief rendement van 4,75% (6,25% voor stortingen voor 1992).

Als het kapitaal wordt opgevraagd voor de 60ste verjaardag, dient er 33% betaald te worden. Als het contract is aangegaan na de 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33%. Na de anticipatieve heffing mag de belastingplichtige zijn kapitaal op elk ogenblik opvragen. Hij mag ook stortingen blijven verrichten tot het jaar waarin hij 64 wordt. Deze stortingen zullen aanleiding blijven geven tot belastingvermindering.


Aftrekbasis

Voordeel

Belasting op de uitkering

Belastbaar bedrag

Afkooptaxatie

Pensioensparen

Max €990 of €1270

Voordeel aan vast tarief: 30% of 25%

8% A;H. op 60 jaar

Reserve op 60 jaar (zonder winstdeling)

Afkopen is mogelijk, maar 33% taxatie

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Rendement pensioenspaarfonds

Volgens Beama, de vereniging van de fondsenmanagers, behaalden de pensioenspaarfondsen een gemiddelde return van +2,0% over het afgelopen jaar 2020. Over een periode van 10 jaar en 25 jaar bedragen deze gemiddelde returns respectievelijk +5,0% en +6,2%. De rendementen hangen echter sterk af van fonds tot fonds. Het is belangrijk om de verschillende fondsen nauwkeurig onder de loep te nemen. Via spaargids.be vindt u een overzicht van alle pensioenspaarfondsen inclusief hun rendementen en kosten.

Daarnaast speelt ook de beleggingsstrategie een grote rol. Hoe groter het risico, hoe hoger het potentiële rendement. De rendementen in combinatie met het fiscale voordeel, maken een pensioenspaarfonds een interessante manier van kapitaalopbouw. 

Belangrijkste risico's

Langetermijnsparen

Geen enkele financiële activiteit is volledig risicoloos. Toch behoort pensioensparen tot een van de minst gewaagde. Wanneer u heel risico avers bent, kiest u best voor een pensioenspaarverzekering gezien het gegarandeerd minimum rendement. In die zin is een fonds iets minder veilig, want er is geen garantie aangezien uw geld belegd wordt in aandelen en obligaties. Het fonds is bijgevolg afhankelijk van schommelingen op de beurs.

Wie interesse heeft in een pensioenspaarfonds, maar toch minder risico wenst te lopen, kiest in dat geval best voor een defensief fonds. Daarnaast moet het wisselkoersrisico ook in rekening genomen worden voor activa in de portefeuille die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de euro. Ook het inflatierisico speelt een rol, waarbij een stijging van de inflatie een daling van de waarde van de activa van het fonds met zich mee kan brengen. 

beheer pensioenspaarfonds

Het voordeel van een pensioenspaarfonds is dat het beheer volledig uitbesteed wordt aan specialisten. De fondsmanagers selecteren de activa waarin het fonds belegt en van u wordt er verder geen diepgaande financiële kennis vereist.  

Kosten

lange termijn investeren

Bijkomend is het van essentieel belang om de kosten van het fonds in rekening te brengen. Veel personen weten niet dat die kosten een grote impact hebben op het rendement. Instapkosten hebben een eenmalige impact, maar de lopende kosten keren jaarlijks terug. Ze hebben betrekking op het beheer van het fonds, de administratieve kosten en de marketingkosten. 

De jaarlijks terugkerende kosten variëren afhankelijk van de aanbieder tussen 1,04 en 1,69 procent per jaar. Bij die jaarlijkse kosten zijn de transactiekosten die fondsen bij elke transactie betalen niet inbegrepen. De eenmalige instapkosten variëren naargelang de aanbieder tussen 0 en 3 procent. Internationaal onderzoek toont aan dat het rendementspercentage kan dalen met 0,5 tot 2% als gevolg van de kosten, wat een lager pensioenresultaat van 10 tot 40% impliceert. De Tijd heeft een overzicht gemaakt om de kosten van pensioenspaarfondsen in kaart te brengen.

Vergelijking pensioenspaarfondsen

Wanneer mensen met pensioensparen beginnen, is het eerst en vooral belangrijk om het risicoprofiel te definiëren. Kiest u voor een defensieve of offensieve portefeuille? Verder kunt u ook nadenken in welke regio u graag wilt beleggen. Hoe breder de spreiding, hoe lager het risico. Daarnaast kunt u ook een voorkeur hebben voor bepaalde sectoren. Ook hier kan gekozen worden voor een brede spreiding over verschillende sectoren. Tot slot is het belangrijk om de verschillende kosten en de rendementen van de fondsen onder de loep te nemen. Via onder andere De Tijd of Morningstar kunt u makkelijk verschillende fondsen vergelijken. Hieronder worden enkele grote pensioenspaarfondsen kort toegelicht. 

pensioenspaarfonds KBC

KBC biedt twee pensioenspaarfondsen aan. Namelijk ‘Pricos’ en ‘Pricos Defensive’. Deze worden allebei beheerd door KBC Asset Management NV. Pricos streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en belegt in een mix van aandelen en obligaties. Momenteel belegt het fonds meer in aandelen. Door te beleggen in het Pricos fonds, doet u aan maatschappelijk verantwoord pensioensparen. Pricos Defensive belegt dan weer meer in obligaties dan in aandelen. Ook dit fonds hecht belang aan maatschappelijk verantwoord pensioensparen. U betaalt voor beide fondsen 2% toetredingskosten en 1,2% lopende kosten. Daarnaast is het mogelijk om kosteloos van Pricos naar Pricos Defensive over te stappen, wat het interessant maakt voor pensioenspaarders die minder aan de aandelenmarkt blootgesteld willen worden. 

Pensioenspaarfonds BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis beschikt over drie pensioenspaarfondsen. Namelijk: 

Het Sustainable Growth fonds wordt dus blootgesteld aan het hoogste risico van de drie, maar heeft de laatste 10 jaar ook het hoogste rendement gerealiseerd. U betaalt voor de pensioenspaarfondsen van BNP Paribas Fortis 3% instapkosten en 1,24% lopende kosten. Alle drie de fondsen hebben trouwens het Towards Sustainability duurzaamheidslabel gekregen. 

Pensioenspaarfonds BNP Paribas Fortis

Het Argenta Pensioenspaarfonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat actief beheerd wordt door Arvestar Asset Management. het fonds belegt vooral in aandelen met een wettelijk maximum van 75%. Ook het pensioenspaarfonds van Argenta heeft het Towards Sustainability label ontvangen. Qua kosten betaalt u enkel 1,33% lopende kosten.

pensioen tabel

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?