Pensioenopbouw in België

Op de vraag of het wettelijk pensioen zal volstaan, is het antwoord simpelweg neen. Het pensioen dat u van de overheid zult ontvangen, ligt namelijk een pak lager dan uw laatste loon. Het is dus van belang om alle vier de pensioenpijlers in het Belgische pensioenstelsel te benutten, om op die manier deze kloof te dichten en uw toekomst veilig te stellen. 

Vierpijlerstelsel

Het pensioensysteem in België bestaat uit vier pensioenpijlers. In een artikel van De Tijd vergelijkt Philippe Delva, CEO bij onlinebank MeDirect, het pensioensysteem in België met een stoel: 

“Die heeft vier poten nodig, want anders zit je wankel en oncomfortabel. Wie bewust omgaat met die vier pijlers maakt zich mogelijk ook financieel volledig vrij om nieuwe doelen te realiseren met het opgebouwde kapitaal.”

Wanneer Belgen op pensioen gaan komen ze soms dan pas tot de conclusie dat ze niet voldoende kapitaal bijeen hebben gespaard. De vier pensioenpijlers worden hieronder kort samengevat.

Eerste pijler: wettelijk pensioen

De eerste pijler betreft het wettelijk pensioen dat u van de overheid ontvangt. Iedereen die werkt in België, heeft recht op het wettelijk pensioen. Uit het Nationaal Pensioenonderzoek van NN uit 2019 blijkt dat amper 11% van de Belgen ooit een persoonlijk financieel plan heeft opgesteld of laten opstellen. Nochtans ligt het gemiddelde pensioen van een zelfstandige of een werknemer onder de armoedegrens in België. De kost van een rusthuis alleen al bedraagt gemiddeld 1.562 euro. De wettelijke pensioenen in België behoren hiermee vandaag bij de laagste in Europa. 

Het wettelijk pensioen hangt van vier factoren af. Ten eerste is uw statuut van belang, namelijk loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar. Ten tweede speelt de duur van uw loopbaan een rol. Een volledige loopbaan bedraagt 45 jaar. Heeft u slechts 42 jaar gewerkt, dan heeft u recht op een pensioen gelijk aan 42/45. Daarnaast is ook de gezinssamenstelling en het inkomen dat u tijdens uw loopbaan ontvangt van invloed.

Tweede pijler: aanvullend pensioen

De tweede pijler, of ook wel het aanvullend pensioen genoemd, is een extra pensioen dat voor u wordt opgebouwd op grond van uw tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke rente. Werknemers kunnen van een groepsverzekering of pensioenfonds genieten als hun werkgever of sector er een heeft afgesloten. 

Alle zelfstandigen kunnen een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Dit kan worden aangevuld met een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen met een vennootschap en een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) die werken als natuurlijk persoon.

Derde pijler: individueel pensioensparen

De derde pijler betreft het pensioensparen en langetermijnsparen. De derde pensioenpijler omvat de regelingen waaraan iemand vrij kan deelnemen, ongeacht het professioneel statuut. Beide vormen worden door de overheid gestimuleerd via de toekenning van belastingvoordelen. De voordelen van beide spaarvormen kunnen worden gecombineerd. 

Individueel pensioensparen kan aan de hand van een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Hierbij is het rendement van een pensioenspaarfonds gekoppeld aan beleggingen. Bij een pensioenspaarverzekering geldt een gewaarborgd rendement. U kunt in beide gevallen een fiscaal voordeel van 30 procent genieten op een geplafonneerd bedrag. Bij het langetermijnsparen is het bedrag waarvoor u een fiscaal voordeel kunt genieten afhankelijk van uw netto belastbaar loon.

Vierde pijler: vrij sparen

In het kader van pensioenopbouw speelt de vierde pijler een cruciale rol. Het staat vast dat uw pensioen lager zal zijn dan wat u gewoon bent gedurende uw loopbaan. Daarom is het belangrijk dat u voldoende kapitaal voor uw pensioen opgebouwd hebt tijdens uw actieve loopbaan. Zelfs met beperkte inkomsten is het aangeraden om tijdens uw beroepsleven regelmatig  te sparen, ook zonder daarvoor fiscaal aangemoedigd te worden. De gespaarde bedragen kunnen dan geïnvesteerd worden in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties), bepaalde levensverzekeringen of in vastgoed. Ook kleine maandelijkse spaarbedragen kunnen zo op lange termijn resulteren in een zorgeloos pensioen/

Belang van pensioen op te bouwen

De pensioenregeling in België kan vergeleken worden met 4 trappen, waarbij u dus bij elke trap een stap hoger geraakt. Het wettelijk pensioen is de eerste trap waar iedereen begint, aangezien iedereen er recht op heeft. Nadien kan u een trap omhoog gaan door in tweede pijler fiscaal te sparen via uw werkgever. De derde trap bereikt u wanneer u op een fiscaalvriendelijke manier aan individueel pensioensparen doet. Tot slot kan de vierde trap u nog een stevig stuk hoger brengen. De bedragen gekoppeld met de laatste pensioenpijler zijn meestal niet onaardig en zullen een grote rol spelen in het bijeensparen van voldoende kapitaal voor uw pensioen. 

Pensioenspaarfonds

Laat u informeren

Om een comfortabel leven te leiden wanneer u op pensioen gaat, is het van belang om alle vier de trappen te betreden om op die manier goed voorbereid te zijn voor uw pensionering. Door u goed te informeren en u eventueel te laten bijstaan door een expert, kan u later hopelijk van een zorgeloos pensioen genieten. Maar hiervoor moet u zelf tijdig initiatief nemen. De eerste 2 pensioenpijlers worden meestal voor u geregeld maar voor de 2 laatste pijlers moet u zelf de nodige stappen zetten.

Nood aan meer informatie over pensioenopbouw? Schrijf je in voor de financiële Ex-Stra nieuwsbrief of plan een vrijblijvend gesprek in.

Zin in een vrijblijvend gesprek hoe je pensioen opbouwt?

Contacteer ons voor meer info!

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?