Investeren voor pensioen: hoe doe je dat? 

Wie op pensioen gaat, wil graag zeker zijn van een financieel stabiele toekomst. Investeren voor uw pensioen is dus geen slecht idee, maar hoe doet u dat precies? Ex-Stra licht in dit artikel voor u toe wat de mogelijkheden zijn en aan welke zaken u zeker moet denken.

investeren in je pensioen 3

Zal het wettelijk pensioen volstaan?

Het wettelijk pensioen staat door meerdere factoren, waaronder de vergrijzing, onder druk. Hierdoor is het vrijwel zeker dat het onvoldoende zal zijn om een comfortabel leven te leiden op uw oude dag. Het gaat hierbij om de uitkering die de overheid betaalt vanaf 65-jarige leeftijd. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Hoeveel pensioen u precies ontvangt, wordt berekend op basis van uw beroepsloopbaan en statuut.

Daarnaast zijn er nog eens heel wat regels over wanneer iemand vervroegd met pensioen kan gaan en vanaf welke leeftijd iemand recht heeft op de uitkering. Voor sommige zware beroepen is het immers mogelijk om vroeger op pensioen te gaan. Daarnaast zijn er nog andere gevallen waarbij een vervroegd pensioen mogelijk is, maar de regels hieromtrent worden steeds strenger.

Zoals reeds eerder vermeld, hangt het wettelijk pensioen af van zowel de beroepsloopbaan als het statuut waarin u zich bevindt. Uit een onderzoek van PensionStat blijkt dat de gemiddelde Belg na een carrière in de privésector (werknemersstatuut) een rustpensioen van 1.255 euro netto per maand ontving (cijfers 2020). Wie zijn hele carrière voor de overheid heeft gewerkt en dus het statuut van ambtenaar heeft, kreeg gemiddeld 2.072 euro pensioen per maand. De gemiddelde zelfstandige ontving in 2020 amper 904 euro pensioen per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige loopbaan van 45 jaar.

Als u zich dan bedenkt dat het pensioen van een werknemer met een gemiddeld loon pakweg de hélft van het laatst verdiende loon bedraagt, wordt het al snel duidelijk dat u zonder een extra spaarpot niet dezelfde levensstandaard na pensionering zult kunnen behouden. Ermee rekening houdend dat de levensverwachting in Vlaanderen voor mannen 80 jaar bedraagt, en voor vrouwen 84 jaar, zal u een flinke spaarpot mogen opbouwen. Daarom kan u niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over hoe u extra pensioen kan opbouwen.

Zin in een vrijblijvend gesprek over hoe je optimaal kan beleggen voor uw pensioen?

Contacteer ons voor meer info!

Manieren om uw wettelijk pensioen aan te vullen

Het wordt al snel duidelijk dat extra pensioen opbouwen een must is. Er zijn meerdere manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, waarbij ook fiscale voordelen gekoppeld zijn aan enkele van deze initiatieven. Door op een slimme manier te investeren voor uw pensioen, stelt dit u in staat om op een bepaald moment financieel onafhankelijk te worden.

Fiscaal sparen

De overheid stimuleert pensioen opbouwen via de werkgever in de tweede pijler en/of individueel pensioensparen in de derde pijler door fiscale voordelen toe te kennen op de gestorte premies.

vastgoed investeren in belgië 3

Aanvullend pensioen via tweede pijler

De tweede pijler, of ook wel het aanvullend pensioen genoemd, is een extra pensioen dat voor u wordt opgebouwd op grond van uw tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. De bijdragen kunnen door de werkgever als kost ingebracht worden en zijn dus zowel voor de werkgever als voor de werknemer financieel interessant.

Werknemers kunnen van een groepsverzekering of pensioenfonds genieten als hun werkgever of sector er een heeft afgesloten. Bovendien is de werkgever of de sectorale inrichter verplicht ervoor te zorgen dat de werknemers minstens de gestorte bijdragen - gekapitaliseerd aan een vastgestelde rentevoet - terugkrijgen wanneer ze op pensioen gaan of bij overdracht van de reserves na uitdiensttreding.

Alle zelfstandigen kunnen een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Dit kan worden aangevuld met een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen met een vennootschap en een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) die werken als natuurlijk persoon.

Individueel pensioensparen via derde pijler

De derde pijler betreft het pensioensparen en langetermijnsparen. De derde pensioenpijler omvat de regelingen waaraan iemand vrij kan deelnemen, ongeacht het professioneel statuut. Beide vormen worden door de overheid gestimuleerd via de toekenning van belastingvoordelen. Deze voordelen kunnen worden gecombineerd.

Individueel pensioensparen kan aan de hand van een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Het belangrijkste onderscheid tussen beide ligt in de risicograad die gepaard gaat met de onderliggende producten. Terwijl pensioenspaarfondsen geen rendementsgarantie bieden, doordat hun rendement nauw samenhangt met het verloop van de financiële markten, bestaat er bij de pensioenspaarverzekeringen wel een gewaarborgd minimumrendement. Op lange termijn zal een pensioenspaarfonds gemiddeld een beter rendement hebben dan een pensioenspaarverzekering. U kan in beide gevallen een fiscaal voordeel van 25 of 30 procent genieten. U bespaart dan tot 317,5 euro. Bij het langetermijnsparen is het bedrag waarvoor u een fiscaal voordeel kunt genieten afhankelijk van uw netto belastbaar loon, met een huidig maximum van 2350 euro.

Hier vind je meer info over pensioensparen.

Extra initiatieven via vierde pijler

In de vierde pijler is er - in tegenstelling met de drie vorige pijlers - geen gunstig fiscaal regime van nature aanwezig. Met de nodige kennis kan men echter ook hier op een fiscaal aantrekkelijke manier investeren. De vierde pensioenpijler kan echter uitermate interessant zijn en omvat zowel beleggingen als investeringen in vastgoed. Vooral deze laatste kan een zeer interessante investering zijn naar uw pensioen toe. Het levert een stabiele inkomstenbron en biedt een uitstekende bescherming tegen crisissen en inflatie.

Aandelen en obligaties

Beleggen in aandelen en obligaties is ook een manier om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen, maar u kan dit enkel overwegen indien u nog een voldoende lange beleggingshorizon hebt. De financiële markten kennen namelijk belangrijke opwaartse en neerwaartse schommelingen. Risicospreiding is hier dus de belangrijkste boodschap.

Verzekeringsproducten

Spaarverzekeringen tak 21 gelden al jaren als een veilig en rendabeler alternatief voor het spaargeld op de spaarboekjes, althans voor wie de flexibiliteit van zijn spaarboekje wil opgeven. Het totale rendement van een tak 21-verzekering bestaat uit een gegarandeerd rendement en een winstdeelname. Gezien de huidige hoge inflatie was de reële rente van de spaarverzekeringen tak 21 toch negatief.

Een andere mogelijkheid zijn de tak 23-verzekeringen. Die zijn tegenwoordig populair door de lage marktrentes. Deze verzekeringsproducten beleggen rechtstreeks in vastgoed en aandelen, waardoor het potentieel rendement hoger ligt. Het grote verschil met tak 21 is dat er bij tak 23 geen gegarandeerd rendement is en de inbreng ook niet van een staatswaarborg kan genieten in geval van faillissement van de verzekeringsinstelling.

Vastgoed

Zelf extra pensioen opbouwen kan ook door te investeren in vastgoed. Er zijn tal van voordelen verbonden aan een vastgoedinvestering zoals de regelmatige huurinkomsten, bescherming tegen inflatie en crisissen en meerwaarde op lange termijn. Ook fiscaal is de aankoop van onroerend goed interessant. Zo worden de verhuurinkomsten in België uit de verhuur aan particulieren relatief laag belast, namelijk op basis van het kadastrale inkomen en niet op basis van de werkelijke huurinkomsten. Daarnaast zijn de betaalde interesten op de lening(en) aftrekbaar in de personenbelasting.

Investeren in vastgoed voor uw pensioen

investeren in vastgoed serviceflats 3

Stabiliteit

Terwijl veel Europese landen de vastgoedprijzen in het verleden hebben zien dalen met 15 tot 20% en zelfs met 30 of 40% in Ierland of Spanje, heeft het Belgisch vastgoed steeds goed stand gehouden. De vastgoedmarkt in België is globaal genomen stabiel gebleven met een gemiddelde waardestijging die iets hoger ligt dan de inflatie. Daarnaast is de indexering van de huurprijzen gekoppeld aan de gezondheidsindex, waardoor vastgoed een natuurlijke bescherming tegen inflatie biedt.

Hoe investeren in vastgoed?

Het is zeker niet noodzakelijk om over het volledige aankoopbedrag te beschikken. U kan immers een hypothecaire lening aangaan om de aankoop te financieren.  Mensen die binnen afzienbare tijd hun tweede pensioenpijler (groepsverzekering, IPT, POZ) uitgekeerd krijgen, kunnen ook een bulletkrediet aangaan of een voorschot opvragen waarbij enkel interesten betaald worden en het totale bedrag in 1 keer via hun aanvullend pensioen kan terugbetaald worden.

Op deze manier wordt de terugbetaling van de lening veel draaglijker. Om een hypothecaire lening te bekomen vraagt de bank wel een minimuminbreng die momenteel typisch gelijk is aan 20% van het aankoopbedrag plus de aankoopkosten. Iedere maand kan u dan met de verhuurinkomsten (een deel van) de kapitaalaflossingen en interesten afbetalen.  Wanneer de lening is afbetaald bent u volledig eigenaar van het pand en zijn de extra inkomsten zeer welkom bovenop uw wettelijke pensioen.

Enkele risico’s

Aan elke investering hangen nu eenmaal risico’s verbonden, zo ook bij een vastgoedinvestering. Vaak gaat het bij de aankoop van vastgoed om grote bedragen. Wanneer de aankoopsom een te groot deel van uw vermogen in beslag neemt, gaat dit in tegen het nastreven van een gespreide portefeuille.

Het verkopen van vastgoed kan wel wat tijd in beslag nemen. Daarnaast kan een gedwongen verkoop, zeker als die relatief snel na de aankoop plaatsvindt, er ook voor zorgen dat u niet uw volledige aankoopbedrag terug zult ontvangen. Een vastgoedinvestering moet daarom ook beschouwd worden als een lange termijn investering. Verder moet u voorbereid zijn op onverwachte kosten, zoals een herstelling aan het dak of verwarming.

Vind meer informatie over investeren in vastgoed op onze website.

Interesse in een vastgoedinvestering?

Het belangrijk om tijdig na te denken over uw pensioen en hoe u uw pensioenspaarpot kunt aandikken. Investeren in vastgoed is een van de mogelijkheden. De vastgoedmarkt is echter zeer divers en complex. Daarom is het belangrijk u te laten bijstaan door een expert, zoals Ex-Stra. Zo stijgen uw slaagkansen op een succesvolle investering die kan bijdragen aan een zorgeloze oude dag.

Zin in een vrijblijvend gesprek met een financieel adviseur?

Contacteer ons voor meer info!