EX-STRA helpt mensen met persoonlijk advies over pensioenopbouw. Na je actieve loopbaan heb je recht op een pensioen. Je krijgt dan sowieso het wettelijk pensioen. 

Om een zekere levensstandaard aan te houden wanneer je met pensioen gaat, wil je misschien extra inkomsten voorzien. Er bestaan een aantal mogelijkheden. Contacteer ons voor advies over jouw pensioen.

Het vierpijlerstelsel in België 

advies pensioenopbouw 2


Ook al ga je misschien nog lang niet met pensioen, toch is het belangrijk om al goed over je pensioen na te denken. Dat voorkomt negatieve verrassingen wanneer je met pensioen gaat. Eerst en vooral kan het van pas komen om de pensioenregeling van België eens grondig door te nemen, om zo op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden. 

In België betreft de pensioenregeling een vierpijlerstelsel, dat fungeert als een soort trap waarbij er steeds meer pensioen wordt opgebouwd naarmate je gebruikmaakt van vierpijlers. Om optimaal van je pensioen te kunnen genieten, wordt er aangeraden gebruik te maken van alle pijlers. Vaak komen Belgen pas als het pensioen nadert tot de conclusie dat ze niet voldoende bijeengespaard hebben. Hieronder wordt het pensioenstelsel alvast kort toegelicht. 

Wettelijk pensioen

De eerste pijler betreft het wettelijk pensioen dat je van de overheid ontvangt. Iedereen die werkt in België heeft recht op het wettelijk pensioen. De initiatiefnemer van het wettelijk pensioen is de overheid. Er zijn geen speciale fiscale stimulansen aan die eerste pijler gekoppeld om het aantrekkelijk te maken bij de bevolking.

Het wettelijk pensioen hangt af van vier factoren. Ten eerste is je statuut van belang, namelijk loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar. Ten tweede speelt de duur van je loopbaan een rol. Een volledige loopbaan bedraagt 45 jaar. Heb je slechts 42 jaar gewerkt, dan heb je recht op een pensioen gelijk aan 42/45. Daarnaast wordt je pensioen ook beïnvloed door de gezinssamenstelling en het inkomen dat je tijdens je loopbaan ontving. 

Zin in een vrijblijvend gesprek hoe je pensioen opbouwt?

Contacteer ons voor meer info!Fiscaal sparen

Via onze pensioenregeling probeert de staat ervoor te zorgen dat iedere Belg op zijn pensioenleeftijd een inkomen zal ontvangen waarmee hij met een redelijke levensstandaard kan genieten van zijn oude dag. Desondanks zal het wettelijk pensioen niet volstaan, waardoor het van essentieel belang is aanvullend pensioen op te bouwen. Extra pensioen opbouwen is iets wat de overheid dan ook stimuleert aan de hand van fiscale voordelen. Er kan in de tweede pijler pensioen opgebouwd worden via je werkgever. Bovendien kan je via de derde pijler individueel pensioensparen. Aan beide pijlers hangt een fiscaal voordeel vast. 

Aanvullend pensioen via de werkgever

Het gaat hier om de tweede pensioenpijler waarbij de werkgever optreedt als initiatiefnemer. Het aanvullend pensioen is het pensioen dat je bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van je loopbaan als werknemer of zelfstandige. Het wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke rente. Er is hierbij nog een onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen. 

Werknemers

Wie als werknemer pensioen opbouwt via zijn werkgever, kan genieten van een groepsverzekering of pensioenfonds. Niet alle werkgevers bieden die optie aan,  al is er toch een stijgende trend merkbaar. Het aantal Belgen met een aanvullend pensioenplan bij de werkgever bedroeg in 2021 voor het eerst meer dan 4 miljoen volgens de FSMA

Zelfstandigen 

Alle zelfstandigen kunnen een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Datkan worden aangevuld met een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen met een vennootschap en een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) die werken als natuurlijk persoon. 

Individueel pensioensparen

In de derde pijler van ons pensioenstelsel gaat het om individueel pensioensparen. De derde pensioenpijler omvat de regelingen waaraan iemand vrij kan deelnemen, ongeacht het professioneel statuut. Binnen de derde pijler zijn er twee vormen te onderscheiden, namelijk het pensioensparen en het langetermijnsparen.

Pensioensparen kan enerzijds via een pensioenspaarfonds en anderzijds via een pensioenspaarverzekering (tak 21). Een storting van hoogstens 990 euro geeft je zowel bij een pensioenspaarfonds als bij een pensioenspaarverzekering recht op een belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag.

Ook bij langetermijnsparen binnen de derde pensioenpijler leveren de stortingen een fiscaal voordeel op, op voorwaarde dat je fiscale korf nog niet volledig gevuld is met je hypothecaire lening of de premie van je schuldsaldoverzekering. Op de bedragen die je stort voor het langetermijnsparen, kan je tot 30% belastingvermindering krijgen in het jaar dat volgt op je belastingaangifte.

Vrij sparen

Tot slot is er de vierde pensioenpijler, net zoals bij de derde pensioenpijler gaat het initiatief uit van het individu.. De overheid stimuleert dat niet met een fiscaal voordeel, in tegenstelling tot de tweede en derde pijler.

Niettegenstaande is het mogelijk een fiscaal voordeel te verkrijgen, indien je het goed aanpakt. Het gaat met andere woorden om een ‘privé-aanvulling’ op de eerste drie pijlers. Enkele voorbeelden zijn een effectenportefeuille (aandelen, obligaties), bepaalde levensverzekeringen en vastgoed.

investeren in je pensioen 3


Vastgoed 

Vastgoed is een belangrijk onderdeel van de vierde pensioenpijler, aangezien de financiële impact beduidend kan zijn. Een investering in vastgoed biedt tal van voordelen. Zo is het de ideale investering voor wie zenuwachtig wordt van beursschommelingen, inflatie of crisissen, want het om een stabiele investering gaat. Daarnaast vertonen de residentiële vastgoedprijzen in België al tientallen jaren een stijgende trend. Een stijging die gemiddeld hoger is dan de inflatie. De eigenaar van residentieel  vastgoed kan genieten van een dubbel rendement (huurinkomsten en waardestijging) en via de juiste financiering kan er nog een hefboom gecreëerd worden op de eigen inbreng.

Belastingvoordeel

De inkomsten uit residentieel vastgoed in privébezit worden in België relatief gunstig belast via de personenbelasting. Er is geen belasting op de werkelijke huurinkomsten, maar wel op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, wat in de praktijk heel wat later ligt dan de reële huurinkomsten. Daarbovenop kunnen alle interesten die betaald worden voor het verwerven of behouden van vastgoed van het belastbaar bedrag afgetrokken worden.

Hoe vroeger, hoe beter!

Volgens De Tijd is het sterk aangeraden om zo vroeg mogelijk te beginnen met de opbouw van beginnend pensioenkapitaal. Pensioensparen kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar. Vanaf het moment dat je een bepaald bedrag kan missen – en je hoeft daarvoor zelfs niet noodzakelijk het maximumbedrag te kunnen investeren – is pensioensparen het overwegen waard. Hoe vroeger je start, hoe langer de looptijd. hett Het effect van samengestelde intrest zal het eindbedrag nog een extra boost geven. 

Een gelukkig pensioen voor iedereen

Belang van goed advies bij pensioenopbouw

De pensioenregeling in België kan een complex gegeven zijn, maar het is absoluut van belang om je hier voldoende over in te lichten en je eventueel te laten bijstaan door een expert. Voor advies rond de tweede en derde pensioenpijler kan je terecht bij bank- en verzekeringskantoren. Voor de vierde pijler is het moeilijker, zeker als het gaat om een vastgoedinvestering. Er zijn immers veel factoren om rekening mee te houden wanneer het gaat om een investering in vastgoed. Zo spelen de locatie, de te verwachten rendementen, en de juiste financiering een cruciale rol. Om op al deze vragen te beantwoorden is het aangeraden om je te laten bijstaan door een expert

Mypension.be

Een handige online tool in het kader van je pensioenopbouw is ‘mypension.be’. Het is een online pensioenportaal met gepersonaliseerde informatie over jewettelijke en aanvullende pensioenen. Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis.

Vragen? 

Heb je na het lezen van dit artikel vragen omtrent de pensioenopbouw, of interesse in een vastgoedinvestering om jepensioenkapitaal aan te dikken? Contacteer ons voor persoonlijk advies over jouw pensioen en begin vandaag nog met gunstig sparen voor je toekomst.

Aanvullend pensioen
pensioen sparen