Zoals je op de website van het RSVZ kan zien, is het wettelijk pensioen voor zelfstandigen eerder beperkt. De opbouw van een aanvullend pensioen is tegenwoordig een ware must. IPT is daarom een veel gebruikte manier om de kloof tussen de levensstandaard waaraan we gewend zijn tijdens onze loopbaan en het wettelijke pensioen te overbruggen.

Wat is een IPT?

pensioen opbouwen ipt

Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een fiscaal vriendelijke manier van pensioenopbouw via een levensverzekering op naam van een privé-persoon. Daarbij wordt er periodiek door de vennootschap een premie gestort naar de verzekeringsinstelling. De gestorte premies worden ofwel belegd ofwel gekapitaliseerd tegen een op voorhand vastgelegde rentevoet. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt in de meeste gevallen uitgekeerd op de officiële pensioendatum.

Een IPT kan enkel vanuit een vennootschapsstructuur worden onderschreven en is fiscaal gezien uitermate voordelig. 

Het aanvullend pensioenkapitaal kan je op een bijzonder interessante manier aanwenden om te investeren in vastgoed. Hier wordt op het einde van dit artikel dieper op in gegaan.

Samengevat:  IPT is een zeer aantrekkelijke manier om bruto geld van de vennootschap om te zetten naar het privévermogen van de zelfstandige.

Tak 21 of tak 23?

Tegenwoordig kan je kiezen tussen de Individuele Pensioentoezegging met een tak 21 of een tak 23 luik. 

Kies je voor het laatste variant, dan worden de premies die de vennootschap stort belegd. Het rendement is dan gelinkt aan de resultaten van het beleggingsfonds

Bij een IPT met een tak 21 wordt het kapitaal gewoon gespaard en is het gewaarborgd rendement op voorhand vastgelegd. Het is dus een veiligere optie, maar het gemiddeld rendement ligt dan ook een stuk lager.

IPT of VAPZ? 

VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een andere vorm van levensverzekering. VAPZ wordt door de privé-persoon betaald en de jaarlijkse premies (dus ook het opgebouwde kapitaal) zijn beduidend lager dan bij een IPT.  Fiscaal zijn zowel IPT als VAPZ zeer aantrekkelijk en we  raden zelfstandigen aan om zeker een VAPZ te onderschrijven, en dit aan te vullen met een IPT vanuit de vennootschap. Meer over VAPZ lees je in dit artikel.

IPT of POZ?

Zelfstandige met vennootschap: IPT

ipt extra

De IPT-formule van pensioenopbouw is toegankelijk voor iedereen met een zelfstandige activiteit die vanuit een vennootschap opereert. De vennootschap betaalt dan ook de periodieke premies.
Zoals de naam het doet vermoeden, kan een Individuele Pensioentoezegging afgesloten worden voor maar één persoon. Dit is meestal de zelfstandige-natuurlijke persoon achter de onderneming of zelfstandige zaakvoerder van de firma.

Een absolute vereiste om aan het pensioenopbouw via IPT te mogen doen is het regelmatig ontvangen van loon. Je moet dus als ondernemer, bestuurder of zaakvoerder een maandelijkse wedde ontvangen. Een onbezoldigde zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap zal op een andere manier voor een aanvullend pensioen moeten zorgen.

Natuurlijke persoon: POZ

poz extra

Eenmanszaken, zelfstandigen in bijberoep en loontrekkenden komen niet in aanmerking voor een Individuele Pensioentoezegging. De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een alternatief voor eenmanszaken, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers. Kortom, voor elke zelfstandige zonder vennootschap. De spelregels voor IPT en POZ zijn ongeveer dezelfde.

IPT uitbreiden

In een IPT-overeenkomst kunnen aanvullende waarborgen onderschreven worden. De meest gebruikelijke extra dekkingen zijn een invaliditeitsrente, een overlijdensverzekering of een waarborg premievrijstelling. 

  • Arbeidsongeschiktheidsrente

  • Aanvullende overlijdensdekking

  • Waarborg premievrijstelling

Arbeidsongeschiktheidsrente

De Individuele Pensioentoezegging kan eventueel aangevuld worden met een verzekering voor invaliditeit. Hierdoor krijgt de verzekerde extra bescherming in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar keert dan aan de verzekeringnemer een aanvullende invaliditeitsrente uit tot de vervaldag van de levensverzekering.

Voordelige taxatie

De opbouw van aanvullend pensioen via de IPT-formule is fiscaal uiterst voordelig. De door de vennootschap betaalde premies zijn volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 

De 80%-regel

Er zijn bepaalde voorwaarden gekoppeld aan de fiscale aftrek van de gestorte premies. De 80%-regel vormt een premiegrens. Je wettelijk en aanvullend pensioen samen mogen niet hoger liggen dan 80% van je laatste inkomen. Het inkomen is dan ook “de” belangrijkste factor voor het bepalen van het aanvullend pensioen via IPT. Een kleine verhoging van de maandelijkse wedde kan reeds een significante stijging van de IPT bedragen betekenen.

Daarbij wordt rekening gehouden met alle varianten van het aanvullend pensioen die je tijdens je loopbaan hebt kunnen opbouwen. Ben je bijvoorbeeld niet altijd zelfstandig geweest en heb je in het verleden ook reserves in een groepsverzekering voor werknemers opgebouwd, dan telt deze laatste ook mee voor het berekenen van je aanvullend pensioen.

De 80%-begrenzing is ingevoerd om te vermijden dat bedrijven te grote bedragen in de opbouw van het aanvullend pensioen gaan storten en zo quasi volledig ontsnappen aan het betalen van de sociale bijdragen en belastingen. Wordt deze begrenzing overschreden, dan zijn de bijdragen voor je Individuele Pensioentoezegging fiscaal niet meer aftrekbaar.

Backservices

Een backservice is eigenlijk een ‘inhaalstorting’ voor de fiscale jaren waarin er niet of niet voldoende aan opbouw van het IPT-kapitaal gedaan werd. Deze storting is, net zoals de gewone premies, integraal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Een omvangrijke backservice wordt meestal wel door de fiscus onder de loep genomen. De reden hiervoor is dat de overheid het ontduiken van sociale bijdragen en belastingen wil vermijden. Iemand zou namelijk kort voor zijn pensioen zijn loon kunnen verhogen en daardoor een grote backservice doen.. Meer over de houding van de fiscus tegenover de late backservices vind je op de website van Alteor.

Wanneer kan ik IPT opnemen?

In principe wordt het opgebouwde pensioenkapitaal opgenomen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd. Indien je tot dan actief bent gebleven, of voldoende loopbaanjaren hebt, wordt het eindkapitaal belast tegen 10%. Daarbij dienen ook sociale lasten betaald te worden (ongeveer 6%)

Het IPT-kapitaal kan ook vroeger opgenomen worden, maar dat resulteert in hogere belastingen. Een handig overzicht van de fiscale tarieven vind je op de website van Life Experts.

Slapende IPT-reserves benutten

Jaarlijks betaalt de vennootschap de IPT premies en groeien de reserves in de levensverzekering van de privé-persoon verder aan. Het eindkapitaal van een Individuele Pensioentoezegging wordt normaal gezien pas uitgekeerd wanneer men op pensioen gaat. Het zou toch leuk zijn als je de reeds opgebouwde reserves vervroegd kon opnemen om een aankoop of investering mee te financieren.  

gespaard extra
investering extra

Een investering in vastgoed met IPT: hoe werkt het? 

Er bestaan 2 mogelijkheden

  1. Je gaat een bulletkrediet aan bij de bank (ook sommige IPTverzekeraars bieden dit aan). Hierbij betaal je jaarlijks enkel interesten en los je het volledige kapitaal in één keer af wanneer je IPT uitgekeerd wordt (op pensioendatum).
  2. Vraag je het opgebouwde pensioenkapitaal vervroegd op via de verzekeraar, dan spreekt men van een voorafname. Voor deze vervroegde uitbetaling betaal je kosten aan de verzekeringsmaatschappij die je kan vergelijken met interesten aan de bank maar meestal wel iets hoger zijn.. 

Afhankelijk van je investeringsplannen, kan je het bedrag van je IPT dat je zo vervroegd bekomt, nog aanvullen met  eigen inbreng of een klassieke lening . Bovendien zorgen de huidige relatief lage interestvoeten voor een gunstig klimaat om te lenen. 

De huurinkomsten van een geschikt investeringsvastgoed zullen normaal gezien de interesten en eventuele kapitaalaflossing betalen zodat je huidige levensstandaard er niet op achteruit gaat.

Uiteraard mag je hier  geen grote risico’s nemen en laat je je best goed laat begeleiden vanaf de eerste stappen van jouw investering.

In welk soort vastgoed investeer ik best?

Bij een “voorafname” moet het vastgoed waarin je investeert in de Europese Economische Ruimte liggen.


Er zijn talrijke factoren waarmee je rekening moet houden voor je aan een investering in vastgoed begint. Denk bijvoorbeeld aan het type vastgoed, het rendement of de demografische groei die per regio sterk kan verschillen. Ook het vinden van een geschikt vastgoed is een hele uitdaging aangezien de professionele spelers meestal de beste opportuniteiten inpikken. Daarom is kiezen voor professionele begeleiding het beste wat je kan doen om succesvol te investeren.

investeren in vastgoed extra2

Besluit

De opbouw van aanvullend pensioen via de Individuele Pensioen Toezegging is een zeer voordelige manier van sparen mits de juiste aanpak en gepaste begeleiding. Deze formule biedt zelfstandigen de mogelijkheid om niet alleen aan pensioensparen te doen, maar ook om een vastgoedaankoop te financieren.

Laat het potentieel van je vermogen en IPT reserves je aangenaam verrassen: contacteer Ex-Stra vrijblijvend voor een optimale begeleiding en doordacht advies. 

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?