Onroerend goed aankopen aan de hand van uw groepsverzekering 

Opnemen groepsverzekering voor onroerend goed 2


Een groepsverzekering: wat is het juist? 

Een groepsverzekering stelt u in staat aanvullend pensioen op te bouwen aan de hand van een verzekeringscontract afgesloten door de werkgever of sector, voor zijn werknemers. Het behoort tot één van de belangrijkste extralegale voordelen voor een werknemer. Op die manier wordt bovenop het wettelijk pensioen (eerste pijler), kapitaal opgebouwd volgens de tweede pensioenpijler, ook wel het aanvullend pensioen genoemd. Het gaat om een extra pensioen dat voor u wordt opgebouwd op grond van uw tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. 

De werkgever en/of uzelf zetten jaarlijks een bedrag opzij om te storten in de groepsverzekering van de aangesloten werknemer. Het bedrag dat gestort wordt in een groepsverzekering wordt een premie genoemd. Dit kan gaan om een percentage van het loon of om een forfaitair bedrag. De premies bouwen zich jaar na jaar op tot een pensioenreserve die later zal worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. Bij een groepsverzekering wordt vanuit de overheid een minimum jaarlijks rendement van 1,75% voorzien. Indien het rendement van de groepsverzekering lager is, moet de werkgever dit bijbetalen. 

Het extralegale voordeel dat u dankzij de groepsverzekering ontvangt, wordt beduidend minder zwaar belast dan de gewone bezoldiging. Het kan dus voordeliger zijn om via een groepsverzekering te werken in plaats van een loonsverhoging te krijgen.

Tak 21 of tak 23? 

Werkgevers moeten het beheer van het aanvullend pensioenplan uitbesteden aan een groepsverzekeraar of een pensioenfonds. Er dient een keuze gemaakt te worden tussen een tak 21-verzekering en een tak 23-verzekering of een combinatie van beiden. Bij een tak 21-groepsverzekering waarborgt de verzekeraar de oorspronkelijke inleg. Daarbovenop is er ook een gewaarborgd minimumrendement. Dit kan eventueel nog verhoogd worden met een niet gewaarborgde winstdeling

Een tak 23-groepsverzekering werkt niet met een waarborg. De verzekeraar gaat in dit geval dus geen resultaatsverbintenis aan, in de hoop op die manier een hoger rendement te kunnen realiseren. De werkgever of de aangeslotenen dragen het beleggingsrisico dus zelf. Het rendement op de reserves van de aangeslotenen is onderhevig aan koersschommelingen en hangen dus af van de rendementen van het beleggingsfonds dat aan de groepsverzekering gekoppeld is. Het gaat dus eigenlijk om een groepsverzekering, die min of meer als een pensioenfonds werkt.

Fiscale voordelen 

Aan een groepsverzekering zijn enkele fiscale voordelen gekoppeld. In België kunnen de werkgevers die een groepsverzekering aanbieden de betaalde premies aftrekken als beroepskost. Voor de zelfstandige zijn de premies betaald aan de verzekeraars in het kader van een groepsverzekering dus volledig fiscaal aftrekbaar van vennootschapsbelasting.

Werkgevers kiezen vaak in samenspraak met de werknemers voor een groepsverzekering omdat het fiscaal gezien veel voordeliger is dan een klassieke loonsverhoging. De te betalen bedrijfsvoorheffing op het moment van uitkering wordt lager naarmate de begunstigde ouder wordt en bereikt een minimum van 10% als u de groepsverzekering laat uitkeren op je wettelijke pensioendatum.

Lees meer over fiscaliteit omtrent aanvullend pensioen in dit artikel van AG Insurance.

Zin in een vrijblijvend gesprek over je pensioen en groepsverzekeringen?

Contacteer ons voor meer info!
Voorwaarden wanneer u vastgoed wilt aankopen met behulp van een groepsverzekering 

Uw aanvullend pensioen stelt u in staat om met een gerust hart op pensioen te gaan. U moet echter wachten tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt om gebruik te maken van het opgebouwde kapitaal. Op deze regel bestaat er een uitzondering. Het is namelijk mogelijk, indien het reglement van je groepsverzekering daarin voorziet, om het kopen, bouwen of verbouwen van onroerend goed te financieren met een tweede pensioenpijler contract, zoals een groepsverzekering, IPT of VAPZ.

Om als werknemer onroerend goed te kunnen kopen met uw groepsverzekering, dienen een aantal voorwaarden cumulatief voldaan te zijn: 

  • Het onroerend goed dat u wenst te kopen met uw aanvullend pensioenkapitaal, moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Meer info vindt u hier).

  • Het moet gaan om vastgoed dat u wilt verwerven, bouwen, herstellen, verbeteren of verbouwen.

  • Het vastgoed in kwestie moet “belastbare inkomsten” opleveren voor u als werknemer of bedrijfsleider (verkrijgers van de groepsverzekering):

  • Enkel indien u het vastgoed in volle eigendom verwerft, kunt u het financieren met het aanvullend kapitaal uit uw groepsverzekering.

  • Als u enkel het naakte eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed verwerft, dan kan u niet lenen op basis van uw groepsverzekering, noch een voorschot op de groepsverzekering opnemen. Het verwerven of behouden van onroerend goed zijn doelstellingen die het financieren met een groepsverzekering rechtvaardigen. 

Ontdek meer over de opties bij investeren in vastgoed.

Investeren in vastgoed

Financieringsopties 

Het kapitaal dat u opbouwt in uw aanvullend pensioenplan kunt u via twee verschillende financieringstechnieken gebruiken om onroerend goed mee te financieren. Zo kan er enerzijds een voorschot worden opgenomen op uw groepsverzekering. Anderzijds is het mogelijk te lenen met wedersamenstelling via uw groepsverzekering. 

Voorschot opnemen van de groepsverzekering 

Wanneer u ervoor kiest een voorschot op uw pensioenplan in de tweede pijler op te vragen, kan je ongeveer 60 tot 75% van de reserve opnemen als vastgoedfinanciering. Het voorschot kan ook een aanvulling zijn op een hypothecaire lening. 

Er wordt dan een voorschot akte opgemaakt tussen u en de verzekeraar, waarin de voorwaarden van het voorschot opgenomen worden. Op het voorschot zijn er eventueel kosten/interesten verschuldigd

Vanaf 2022 dienen kredietverstrekkers zich voor het toekennen van een krediet te baseren op een officieel schattingsverslag, wat ervoor kan zorgen dat sommige kredietnemers in bepaalde gevallen minder zullen kunnen lenen dan voorheen. Een voorschot op een pensioenplan kan dan hulp bieden. 

Door de opname van een voorschot worden hypotheek- en notariskosten en premies van een schuldsaldoverzekering vermeden. Verder zijn de betaalde intresten fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting en kunnen ze uw onroerende inkomsten neutraliseren.

Wanneer uw groepsverzekering nog een hoog gewaarborgd rendement heeft (wat positief is) kan een voorschot opvragen vrij duur uitvallen. Bekijk de tarieven daarom goed alvorens een beslissing te nemen. Daarnaast is het zelden interessant wanneer u nog jong bent, aangezien u dan nog niet veel aanvullend pensioen bijeen gespaard hebt. 

Wanneer u kiest om een voorschot te nemen op het opgebouwde pensioenkapitaal, zijn er drie opties waaruit u kan kiezen, afhankelijk van de interesten. 

Intrestbetalend voorschot

Wanneer u kiest voor die optie, betaalt u jaarlijks met privégelden interest op het opgenomen voorschot. Dit kan vergeleken worden met een aflossingsvrije lening/bulletkrediet bij uw verzekeraar met als onderpand uw opgebouwde pensioenreserves. U behoudt uw rendement op de volledige pensioenreserve.

Intrestkapitaliserend voorschot

Deze optie is gelijkaardig aan het interestbetalend systeem, maar hier dient u de interesten niet jaarlijks te betalen. De verschuldigde intresten worden samen met het voorschot bij de uitbetaling van uw pensioenkapitaal afgehouden. 

Intrestvrij voorschot 

In dit geval zal de verzekeraar op het opgenomen voorschot geen rendement meer toekennen, maar een jaarlijkse vergoeding aanrekenen (tussen 0,5 en 1,5%) die wordt afgehouden van de zogenaamde ‘geblokkeerde’ reserves. 

Lenen met wedersamenstelling via uw groepsverzekering

Daarnaast kan u uw groepsverzekering gebruiken als middel om een hypothecaire lening aan te gaan. Concreet betekent dit dat u een hypothecair krediet afsluit en enkel de intresten betaalt. Het pensioenkapitaal uit uw groepsverzekering zal dan gebruikt worden om het ontleende kapitaal van je hypothecair krediet af te lossen. Een dergelijke lening wordt ook een bulletkrediet genoemd. 

Als u zo'n krediet aangaat, kunt u vaak meer lenen dan het bedrag van de reserve die u al hebt opgebouwd. Hou er wel rekening mee dat als uw groepsverzekering niet verder opbouwt (indien uw werkgever failliet gaat of omdat u elders begint te werken), u het risico loopt dat je meer hebt geleend dan wat je uit de groepsverzekering ontvangt. Dan zal je het verschil moeten bijpassen uit uw eigen spaarpot! Bovendien is de duurtijd van een bulletkrediet beperkt. 

Het voordeel van deze methode is dan weer dat de jaarlijkse kost voor deze lening waarschijnlijk lager zal liggen dan bij het opvragen van een voorschot. Daarnaast kunnen de betaalde interesten ook volledig afgetrokken worden van de onroerende inkomsten die in de personenbelasting aangegeven worden.

Lees meer over de voordelen van het bulletkrediet in dit artikel van Brody.

Inpandgeving van groepsverzekering 

Binnen de methode van wedersamenstelling, is het mogelijk om uw groepsverzekering in pand te geven. Dit kan enerzijds als alternatief voor een schuldsaldoverzekering, anderzijds als extra waarborg voor de bank. Tenminste, als uw verzekerd kapitaal bij overlijden voldoende hoog is. 

Als alternatief voor een schuldsaldoverzekering

Hierbij wordt eigenlijk de overlijdensdekking van uw groepsverzekering gebruikt als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. U bespaart zo de kosten voor een schuldsaldoverzekering. Hebt u een woonkrediet afgesloten en komt u te overlijden tijdens de looptijd van het krediet, dan zal het verzekerde overlijdenskapitaal gebruikt worden om het resterende saldo af te lossen. U hoeft ook geen extra medisch onderzoek te ondergaan. Dat kan interessant zijn indien u reeds een medische voorgeschiedenis hebt of indien u niet meer de allerjongste bent. 

Als extra waarborg voor de bank

U kan uw groepsverzekering ook in pand geven aan een bank als extra “waarborg” voor de lening die u aangaat om een huis of appartement te kopen. De bank zal in de meeste gevallen ook een hypotheek willen vestigen op het aan te kopen pand maar des te meer waarborgen een bank heeft, des te beter je zal kunnen onderhandelen over de voorwaarden (kost) van de lening.

Zelf aan de slag? 

De aankoop van vastgoed aan de hand van uw groepsverzekering kan een interessante manier van financieren zijn. Een goede kennis is hier echter voor vereist en advies hierover is niet altijd even makkelijk beschikbaar. Daarom is het aangewezen u te laten bijstaan door een specialist. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website

Benieuwd wat er voor u mogelijk is? Contacteer Ex-Stra vrijblijvend voor persoonlijke begeleiding en advies. 

Aanvullend pensioen
pensioen sparen