Wat is een groepsverzekering? 

Groepsverzekering gebruiken voor hypothecaire lening 2


Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever of sector afsluit voor zijn werknemers. Het behoort tot één van de belangrijkste extralegale voordelen voor een werknemer. Het bedrag dat gestort wordt in een groepsverzekering noem je een premie.

Dat kan gaan om een percentage van het loon of om een forfaitair bedrag. De premies bouwen zich jaar na jaar op tot pensioenreserves die later zullen worden uitgekeerd aan de aangesloten werknemer. Bij een groepsverzekering wordt vanuit de overheid een minimum jaarlijks rendement van 1,75% voorzien. Indien het rendement van de groepsverzekering lager is, moet de werkgever dat bij betalen. 

Een extralegale voordeel zoals een  groepsverzekering wordt beduidend minder zwaar belast dan het gewone loon. Het kan dus voordeliger zijn om een premie via een groepsverzekering uit te keren in plaats van  loonsverhoging.

De groepsverzekering valt onder de tweede pensioenpijler in de pensioenregeling in België. De tweede pijler, ook wel het aanvullend pensioen genoemd, is een extra pensioen dat voor jewordt opgebouwd op grond van je tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke rente. 

Voordelen van een groepsverzekering

Er zijn tal van voordelen van een groepsverzekering voor zowel werknemer als werkgever. De werknemer krijgt financiële bescherming bij medische kosten, arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Bovendien geniet de familie van de werknemer van een financiële bescherming bij overlijden van de werknemer. De werknemer bouwt een aanvullend pensioen op dat volgens Liantis gemiddeld 54.749 euro bedraagt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast hou je als werknemer meer dan 20% over na belasting en sociale bijdragen, wat voordeliger is dan een verhoging van je brutoloon. 

Je neemt als werkgever een actieve sociale rol op, als je een aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering aanbiedt. Dat kan de relatie tussen werkgever en werknemer  versterken. Daarnaast is het ook nog eens fiscaal interessant. 

Zin in een vrijblijvend gesprek over je pensioen en groepsverzekeringen?

Contacteer ons voor meer info!
Voorwaarden voor vastgoedfinanciering met een groepsverzekering 

De groepsverzekering wordt pas uitbetaald wanneer je op pensioen gaat,  maar er bestaat een uitzondering op deze regel. Als het reglement van je groepsverzekering daarin voorziet, kan je via jouw groepsverzekering reeds een voorschot bekomen voor de  financiering van een vastgoedproject.

Om als werknemer onroerend goed te kunnen kopen met je groepsverzekering, dienen een aantal voorwaarden cumulatief voldaan te zijn: 

  • Het onroerend goed dat je wenst te kopen met jouw aanvullend pensioenkapitaal, moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (dat zijn alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Meer info vind je hier).
  • Het moet gaan om vastgoed dat je wil verwerven, bouwen, herstellen, verbeteren of verbouwen.
  • Het vastgoed in kwestie moet “belastbare inkomsten” opleveren voor jou als werknemer of bedrijfsleider (verkrijgers van de groepsverzekering):
  • Enkel indien je het vastgoed in volle eigendom verwerft, kan je het financieren met het aanvullend kapitaal uit uw groepsverzekering.
  • Als je enkel het naakte eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed verwerft, dan kan je niet lenen op basis van je groepsverzekering, noch een voorschot op de groepsverzekering opnemen. Het verwerven of behouden van onroerend goed zijn doelstellingen die het financieren met een groepsverzekering rechtvaardigen.

Investeren in vastgoed

Financieringsopties 

Een vastgoedfinanciering gebeurt doorgaans aan de hand van eigen middelen gecombineerd met een krediet. Wat niet iedereen weet is dat jouw groepsverzekering enkele interessante alternatieven biedt. . 

Er kan een beroep gedaan worden op twee systemen om een groepsverzekering gebruiken voor een hypothecaire lening te verkrijgen, namelijk het voorschot en de wedersamenstelling.

Voorschot opnemen van de groepsverzekering: 3 opties

In dat geval zal de verzekeraar je toestaan een voorschot op te nemen ter waarde van een bepaald percentage (tussen 60 en 75 procent) van het reeds opgebouwde kapitaal. 

1. Interestbetalend 

Wanneer je kiest voor die optie, betaal je jaarlijks met privégelden interest op het opgenomen voorschot. Je kan datvergelijken met een aflossingsvrije lening/bulletkrediet bij jeverzekeraar met als onderpand jeopgebouwde pensioenreserves. Je behoudt je rendement op de volledige pensioenreserve.

2. Intrestkapitaliserend 

Deze optie is gelijkaardig aan het interestbetalend systeem, maar hier dien je de interesten niet jaarlijks te betalen. Ze worden door de verzekeraar toegevoegd aan het bedrag van het voorschot en bij pensionering betaal je het voorschot plus de gekapitaliseerde interesten terug. 

3. Interestvrij

In dit geval zal de verzekeraar op het opgenomen voorschot geen interesten meer toekennen, maar een jaarlijkse vergoeding aanrekenen (tussen 0,5 en 1,5%) die wordt afgehouden van de zogenaamde ‘geblokkeerde’ reserves. 

Voordelen van een voorschot opnemen

Een voorschot op je aanvullend pensioenplan is een zeer vlotte financieringstechniek en een makkelijke manier om snel liquide middelen te verkrijgen.

Bovendien vermijd je hypotheek-, notaris-- en dossierkosten en kan je ermee de premies van een schuldsaldoverzekering vermijden. Verder zijn de betaalde intresten fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting en kunnen ze je onroerende inkomsten neutraliseren.

Nadelen van een voorschot opnemen   

Er zijn toch ook enkele nadelen aan deze financieringsvorm verbonden. Een voorschot opvragen, kan vrij duur uitvallen indien de groepsverzekering een hoog gewaarborgd rendement garandeert. Bij een intrestbetalend of intrestkapitaliserend voorschot is de aangerekende interest vaak gelijk aan de toegekende interest op de pensioenreserves, verhoogd met een kostenvergoeding die doorgaans tussen de 0,5% en 1% ligt. Daarnaast is het niet interessant wanneer je nog jong bent, aangezien je dan nog niet veel aanvullend pensioen bijeengespaard hebt. 

Lenen met wedersamenstelling via je groepsverzekering

Een tweede manier om je groepsverzekering te gebruiken voor de aankoop van vastgoed is door ze te gebruiken om een hypothecaire lening aan te gaan.

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet met wedersamenstelling, betaal je gedurende de looptijd van de lening  geen kapitaalaflossingen, enkel interesten. Wanneer het einde van de looptijd van de lening nadert, betaal je het ontleende kapitaal terug met het uitbetaalde pensioenkapitaal. Een dergelijke lening wordt ook bulletkrediet genoemd. 

Voordelen van wedersamenstelling

De jaarlijkse kost voor de lening zal waarschijnlijk lager liggen dan bij het opvragen van een voorschot en je zal mogelijks een hoger bedrag kunnen lenen dan je als voorschot kan opvragen. De betaalde interesten kunnen ook volledig afgetrokken worden van de onroerende inkomsten die in de personenbelasting aangegeven worden. 

Nadelen van wedersamenstelling

De duurtijd van een bulletkrediet is beperkt (10-15 jaren maximum) waardoor deze techniek enkel in aanmerking komt voor 50-plussers en er zullen ook kosten voor de lening en hypotheek betaald moeten worden.

Inpandgeving van groepsverzekering 

Als alternatief voor een schuldsaldoverzekering

Hierbij wordt eigenlijk de overlijdensdekking van je groepsverzekering gebruikt als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. Je bespaart zo de kosten voor een schuldsaldoverzekering.  Heb je een woonkrediet afgesloten en overlijd je vooraleer dat volledig afgelost is? Dan zal het verzekerde overlijdenskapitaal gebruikt worden om het resterende saldo af te lossen. Je hoeft geen medisch onderzoek te ondergaan. Datkan interessant zijn indien je reeds een medische voorgeschiedenis hebt of indien je niet meer de allerjongste bent. 

Als extra waarborg voor de bank

Je kan je groepsverzekering ook in pand geven aan een bank als extra “waarborg” voor de lening die je aangaat om een huis of appartement te kopen. De bank zal in de meeste gevallen ook een hypotheek willen vestigen op het aan te kopen pand maar des te meer waarborgen een bank heeft, des te beter je zal kunnen onderhandelen over de voorwaarden (kost) van de lening.

Zelf aan de slag? 

De aankoop van vastgoed aan de hand van je groepsverzekering kan een interessante manier van financieren zijn, mits de juiste aanpak en gepaste begeleiding voorzien wordt.

Het biedt je de mogelijkheid om niet alleen aan pensioensparen te doen, maar ook om een vastgoedaankoop te financieren. Benieuwd wat er voor jou mogelijk is? Contacteer EX-stra vrijblijvend voor persoonlijke begeleiding en advies.

Aanvullend pensioen
pensioen sparen