Alles wat u moet weten over aanvullend pensioen opbouwen via een groepsverzekering

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract voor de werknemer, afgesloten door de werkgever. Met een groepsverzekering spaart de werkgever voor het aanvullend pensioen van de werknemers. Op die manier wordt bovenop het wettelijk pensioen (eerste pijler), kapitaal opgebouwd volgens de tweede pensioenpijler. De werkgever en/of jezelf zetten jaarlijks een bedrag opzij om te storten in de groepsverzekering van de aangesloten werknemer.

Er kan dus een werkgeversbijdrage of een werknemersbijdrage (die de werkgever op het loon inhoudt) zijn, of beide. Het kan gaan om een percentage van het loon of een forfaitair bedrag. Al deze bedragen stapelen zich jaar na jaar op en worden op de wettelijke pensioenleeftijd uitbetaald aan de werknemer. Het behoort tot één van de belangrijkste extralegale voordelen voor een werknemer. Steeds meer werkgevers gaan dan ook een groepsverzekering aanbieden. Dankzij de tweede pensioenpijler maak je de kloof tussen je laatste loon en je wettelijk pensioen kleiner. Nog een belangrijk voordeel van de groepsverzekering is dat de werkgever bijkomende dekkingen kan voorzien.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een tak 21- of een tak 23-groepsverzekering

Tak 21

Bij een tak 21-groepsverzekering waarborgt de verzekeraar de oorspronkelijke inleg. Daarbovenop is er ook een gewaarborgd minimumrendement. Dit kan eventueel nog verhoogd worden met een niet gewaarborgde winstdeling. Er wordt veelal in obligaties belegd om ten allen tijde de rendementswaarborgen na te komen. Het overgrote deel van de portefeuille zit meestal in overheidsobligaties.

Daarnaast kan er ook belegd worden in bedrijfsobligaties, vastgoed en aandelen. Deze vastrentende effecten genereren immers een vaste opbrengst gedurende een bepaalde periode die niet onderhevig is aan beursschommelingen. De portefeuille wordt gespreid over verschillende landen, sectoren en beleggingsproducten. Op die manier wordt de verzekeraar minder blootgesteld aan eventuele turbulenties op de financiële markten. De meeste (94%) werkgevers in België kiezen voor de tak 21-groepsverzekering gezien de veiligheid en zekerheid.

Rendement tak 21

De wet op de aanvullende pensioenen van 2004 (WAP)  verplicht groepsverzekeraars om een gewaarborgd rendement toe te kennen voor nieuwe stortingen. Dit gewaarborgd rendement (momenteel 1.75%) wordt berekend op basis van de rente op staatsleningen op 10 jaar. Dit betekent dat op vroegere stortingen, wanneer de rente nog hoger stond, wel nog hogere (3,25% tot 4,75%) rendementen gewaarborgd blijven tot de pensioenleeftijd. Afhankelijk van de opbrengst van de onderliggende beleggingen kent de groepsverzekeraar bovenop het gewaarborgd rendement nog een extra winstdeling toe. Het totaalrendement ligt in de praktijk dus een beetje hoger. 

Tak 23

Een tak 23-groepsverzekering werkt niet met een waarborg. De verzekeraar gaat in dit geval dus geen resultaatsverbintenis aan, in de hoop op die manier een hoger rendement te kunnen realiseren. De werkgever of de aangeslotenen dragen het beleggingsrisico dus zelf. Het rendement op de reserves van de aangeslotenen is onderhevig aan koersschommelingen en hangen dus af van de rendementen van het beleggingsfonds dat aan de groepsverzekering gekoppeld is. Het gaat dus eigenlijk om een groepsverzekering, die min of meer als een pensioenfonds werkt.

Hoeveel de premies op pensioenleeftijd zullen opbrengen, kan niet op voorhand ingeschat worden. De rendementen van groepsverzekeringen in tak 23 liggen over het algemeen in lijn met de rendementen van pensioenfondsen. De tak 23-portefeuille is vandaag veel kleiner in omvang in vergelijking met de tak 21-portefeuille, maar door de lage rente neemt de belangstelling voor tak 23 producten wel toe. Daarnaast valt een levensverzekering tak 23 niet onder het garantiefonds. In tegenstelling tot tak 21-verzekeringen geniet u geen bescherming in het geval van faillissement van uw verzekeraar.

Groepsverzekering voor zelfstandigen

Als zelfstandige met een vennootschap, kunt u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Of met andere woorden, een groepsverzekering voor zelfstandigen. De premies hiervoor worden door de vennootschap betaald. Uzelf bent als zelfstandige de begunstigde van het pensioenkapitaal. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze bijdrage

Voordeel voor werkgever

Het is als werkgever zeer interessant om een groepsverzekering in te voeren. Zo biedt je uw werknemers financiële bescherming, motiveer je ze en versterk je uw sociale rol als werkgever. Een uitgebreide groepsverzekering kan daarnaast ook een troef zijn in het aantrekken van nieuwe getalenteerde werkkrachten. Bovendien impliceert een groepsverzekering ook een fiscaal voordeel, aangezien je als werkgever de premies van een groepsverzekering kan aftrekken als beroepskost. Tot slot levert een evenwaardige verhoging van de premie van de groepsverzekering een werknemer netto beduidend meer op dan een verhoging op het brutoloon.

Uitkering opgebouwde kapitaal groepsverzekering

De werknemer kan het opgebouwde bedrag in één keer laten uitbetalen (eenmalig kapitaal) of gespreid in de tijd in de vorm van een rente (bijvoorbeeld als een maandelijkse of jaarlijkse betaling en dit meestal zolang je leeft).

De meest voorkomende wijze is dat het kapitaal van de groepsverzekering in één keer wordt uitgekeerd, waarbij de aangeslotene onmiddellijk over het ganse kapitaal beschikt. In het geval van de uitkering van een groepsverzekering in de vorm van een rente, wordt de levenslang gegarandeerde rente echter stopgezet bij het overlijden van de begunstigde.

Fiscaliteit groepsverzekering

Fiscaal voordeel

De overheid stimuleert de opbouw van uw aanvullend pensioenkapitaal met een gunstige fiscaliteit, zowel voor werkgevers als voor werknemers. De werknemersbijdragen staan vermeld op de fiscale loonfiche. Door ze aan te geven in de personenbelasting zijn ze fiscaal aftrekbaar en komen ze dus in aanmerking voor een belastingvermindering van 30%. Om van dit fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet wel aan de voorwaarde van de 80%-regel voldaan zijn. Dit betekent dat de som van uw wettelijk en uw aanvullend pensioen maximaal 80 % mag bedragen van uw laatste jaarlijkse brutoloon. 

Daarnaast genieten ook de werkgevers van een fiscaal voordeel. Het is namelijk 100% aftrekbaar als beroepskost. Eenzelfde werkgeverskost brengt u daardoor snel dubbel zoveel op wanneer dit als werkgeversbijdrage in de groepsverzekering gestort wordt, als wanneer dit uitbetaald zou worden als loon. 

Hoe wordt de groepsverzekering belast?

Belastingen op de premies

Op de werknemersbijdragen wordt een verzekeringstaks van 4,4% geheven door de pensioeninstelling. Dat is ook het geval voor de premies die de werkgever betaalt, maar daarbovenop is de werkgever daarop nog 8,86% socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het premiegedeelte voor de waarborgen Pensioen en Overlijden. 

Belastingen op de uitkering

Op het volledige bruto bedrag betaal je in elk geval een solidariteitsbijdrage van maximaal 2% en een RIZIV-bijdrage van 3,55%. Hier bovenop komt nog de bedrijfsvoorheffing. Deze bedrijfsvoorheffing verschilt naargelang uw groepsverzekering in een kapitaal of een rente voorziet. De winstdeelnames zijn vrijgesteld van belasting. Een uitgebreid overzicht vindt u op de website van de FSMA. Indien u actief werkzaam blijft tot uw pensioendatum en uw kapitaal dan opvraagt in éénmaal, zal de bedrijfsvoorheffing ongeveer 10% zijn.

Zin in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons voor meer info!

Aanvullende waarborgen groepsverzekering

Een voordeel van de groepsverzekering is dat er een mogelijkheid is voor aanvullende waarborgen. De twee belangrijkste zijn de overlijdensdekking en de aanvullende waarborg voor arbeidsongeschiktheid.  

Overlijdensdekking

Wanneer je groepsverzekering voorziet in een aanvullende overlijdensdekking, wordt er een bedrag uitgekeerd aan je begunstigden indien je vóór je pensionering overlijdt. In dat geval stort de werkgever naast een premie voor de financiering van je groepsverzekering (premie leven), ook een premie voor de uitbetaling van je kapitaal bij overlijden (premie overlijden).

Arbeidsongeschiktheid

In geval van een waarborg arbeidsongeschiktheid voorziet de groepsverzekering dat de premies (eventueel gedurende een maximum aantal maanden of jaren) verder doorgestort worden in de groepsverzekering in geval van arbeidsongeschiktheid. Op die manier blijft je aanvullend pensioen verder aangroeien. 

Groepsverzekering gebruiken voor onroerend goed

Tot slot kan een groepsverzekering ook soelaas bieden in het kader van een vastgoedinvestering. Via de opgebouwde reserves bouw je na verloop van tijd een aanzienlijk kapitaal op, maar dat kapitaal wordt pas uitgekeerd op de wettelijke pensioenleeftijd. Nu bestaan er ook  mogelijkheden om dat opgebouwde kapitaal in de groepsverzekering te gebruiken om te investeren in vastgoed. Bekijk ook dit artikel met financiële basiskennis of contacteer ons voor advies op maat.

Meer informatie

Om meer te weten te komen over financiële basiskennis en tips om uw geld goed te investeren of beleggen, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Hebt u graag persoonlijk advies over uw pensioen? Plan een vrijblijvend gesprek in en we bespreken met u alle opties.

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?