Op de dag dat je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wil je geen zorgen maken over je financiële situatie. Maar met enkel het wettelijk pensioen kan je je levensstandaard niet behouden. Daarom kiezen velenvoor een aanvullend pensioen via een groepsverzekering. In dit artikel krijg je meer uitleg over de werking en voordelen van een groepsverzekering. 

Wat is een groepsverzekering?

Eigenlijk is een groepsverzekering een manier om een aanvullend pensioen op te bouwen via een verzekeraar. Het gaat om een collectieve verzekering die vaak afgesloten wordt door de werkgever voor zijn werknemers. Dit is een soort van loonsverhoging voor de werknemers waarbij er minder belastingen betaald worden. 

groepsverzekering_ex-stra2

Hoe werkt het?

De opbouw van je aanvullend pensioen gebeurt als volgt. Je werkgever betaalt periodiek een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Deze door de werkgever gestorte premies worden gekapitaliseerd tegen een vooraf vastgelegde rentevoet. De premies zijn afhankelijk van het loon van de werknemer. oor een bediende met een hogere functie kan dat dus serieus oplopen. 

Wanneer je op pensioen gaat of de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, wordt de groepsverzekering aan jou uitbetaald. Daarbij kan je kiezen tussen het verkrijgen van het volledig bedrag in één keer of een periodieke rente. 

Tweede pensioenpijler

Vroeger bestond er maar één pensioenpijler: het wettelijk pensioen. Door de vergrijzing en lagere pensioenen wou de overheid het opbouwen van aanvullend pensioen stimuleren. Zo is de tweede pijler ontwikkeld waarbij een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd wordt via de werkgever. Voor de zelfstandigen is er een soortgelijke regeling uitgewerkt: IPT en POZ.

Een derde pensioenpijler geeft particulieren de mogelijkheid om zelf op een fiscaal voordelige manier aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan via het pensioensparen of langetermijnsparen. Meer over de pensioenpijlers en het nut daarvan lees je in dit artikel

Waarom groepsverzekering?

We leven langer en zijn meer comfort gewend dan de vorige generaties. Het wettelijk pensioen groeit echter trager dan onze ambities. In deze studie van De Morgen kan je lezen dat de levensverwachting afgelopen jaren sterk is toegenomen. Omdat we steeds langer leven is het wettelijk pensioen vaak onvoldoende om de vertrouwde levensstandaard te behouden. De groepsverzekering is dan ook de aangewezen manier om de kloof tussen de levensstandaard waaraan we gewend zijn en het wettelijke pensioen te overbruggen. 

Groepsverzekering uitbreiden

Naast pensioenopbouw kan een groepsverzekering ook voor andere doeleinden dienen. Denk dan aan reisbijstand, arbeidsongeschiktheid of hospitalisatieverzekering. Het kan dus alleszins in talrijke situaties nuttig zijn. Volgens deze studie van ABC Verzekeringen heeft de grote meerderheid van de werknemers ondertussen een groepsverzekering. 

Is groepsverzekering verplicht?

Het is absoluut niet zo dat een groepsverzekering wettelijk verplicht is, maar als een bedrijf dit aan haar personeelsleden aanbiedt kan het zijn dat alle personeelsleden hierop moeten intekenen. Het wordt wel aangemoedigd door de overheid via de voordelige taxatie. En dat is terecht: een groepsverzekering levert zowel voor de onderneming als voor de aangesloten werknemer een aanzienlijk extralegaal voordeel

Wie kan een groepsverzekering afsluiten?

Groepsverzekering afgesloten door de werkgever

werkgever_verzekering

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit in het voordeel van zijn personeel. Meer bepaald betekent dit dat de werkgever periodiek een premie aan de verzekeringsmaatschappij zal betalen. Soms betalen ook de werknemers maandelijks nog een bijdrage. 

Wat met zelfstandigen?

zelfstandig_verzekering

Ook zelfstandigen kunnen een tweede pensioenpijler opbouwen en zo voor een aanvullend pensioenplan zorgen. IPT en POZ zijn gelijkaardig aan een groepsverzekering voor de werknemers en kunnen worden afgesloten door een zelfstandige met (IPT) of zonder (POZ) vennootschap

Groepsverzekering en belastingen

Een groepsverzekering heeft een aantal fiscale voordelen. In België kunnen de werkgevers die een groepsverzekering aanbieden de betaalde premies aftrekken als beroepskost. Voor de zelfstandige zijn de premies betaald aan de verzekeraars in het kader van een groepsverzekering dus volledig fiscaal aftrekbaar van vennootschapsbelasting. 

Een groepsverzekering afsluiten is een zeer interessante manier om kapitaal vanuit de vennootschap naar de privé over te brengen.

Werkgevers kiezen vaak in samenspraak met de werknemers voor een groepsverzekering omdat het fiscaal gezien veel voordeliger is dan een klassieke loonsverhoging. De te betalen bedrijfsvoorheffing op het moment van uitkering wordt lager naarmate de begunstigde ouder wordt en bereikt een minimum van 10% als je de groepsverzekering laat uitkeren op je wettelijke pensioendatum. Meer wettelijke informatie over de tarieven van de sociale zekerheid lees je op de website van de FSMA.

Groepsverzekering als basis voor een vastgoedinvestering

investern_vastgoed_extra

Via een groepsverzekering bouw je een stevig kapitaal op. De opgebouwde reserves renten jaarlijks verder op maar het kapitaal wordt normaal gezien pas uitgekeerd op je wettelijke pensioendatum. Het opgebouwde kapitaal binnen de groepsverzekering wordt dan ook wel een een ‘slapende reserve’ genoemd.

Er bestaat wel een bijzonder interessante mogelijkheid om het opgebouwd kapitaal als het ware voor jou te laten werken. Je kan je groepsverzekering namelijk gebruiken om te investeren in vastgoed.

Dit werkt als volgt: je gaat een krediet aan bij de bank of de verzekeraar (van je groepsverzekering). Op dit krediet zal je natuurlijk jaarlijks kosten of interest moeten betalen. Het uitgeleende kapitaal zal je echter terugbetalen wanneer het bedrag van de groepsverzekering aan jou uitgekeerd wordt. Zo’n kredietovereenkomst bij de bank wordt ook ‘bulletkrediet’ genoemd. Je groepsverzekering is voor de bank een soort geruststelling dat je binnen x jaren het opgenomen bedrag kan terugbetalen.

Indien je de reeds opgebouwde reserves vervroegd opvraagt via de verzekeraar is dit een soort voorafname en zal het later uitgekeerde kapitaal met dit bedrag verminderd worden. We spreken hier dus eerder van een voorafname en kosten i.p.v.een lening en interest.

Voor jou brengt het inzetten van je groepsverzekering om in vastgoed te kunnen investeren veel voordelen met zich mee. Je kan vandaag reeds investeren met kapitaal dat je pas binnen x jaren zou bekomen. De huidige lage interestvoeten geven hier nog een extra boost aan.

Een bulletkrediet kan je nog combineren met je spaargeld of een klassieke lening om over een groter investerings kapitaal te beschikken. Kies je in het kader van je investeringsproject voor het juiste type vastgoed, dan kan je een voldoende hoog huurrendement verwachten om beide leningen af te lossen. Op die manier word je de trotse eigenaar van een vastgoedobject dat huuropbrengsten blijft genereren zonder sterk in te boeten op je levenskwaliteit.

Let op: in de praktijk is dit enkel haalbaar indien je voor een onroerend goed kiest dat voldoende rendement oplevert. Een degelijke kennis van de vastgoedmarkt en de demografie zijn daarbij onontbeerlijk. Een gebrek aan kennis en begeleiding tijdens het investeringsproject kan resulteren in het aankoop van onroerend goed met weinig potentieel.

Ex-Stra kan je helpen ongewenste uitkomsten te vermijden. Dankzij hun grondige research, veel ervaring op de vastgoedmarkt, hun financiële kennis en hun brede netwerk kunnen zij ervoor zorgen dat je een optimaal vastgoedobject bemachtigt en het op de juiste manier financiert.

Wat met groepsverzekering bij ontslag?

groepsverzekering_ontslag

Het aanvullend pensioen dat je als bediende bij de vorige werkgever al opgebouwd hebt, neem je als het ware mee wanneer je ontslagen wordt of vrijwillig vertrekt.

Het opgebouwde kapitaal uit een groepsverzekering vertegenwoordigt eigenlijk de verworven rechten van de bediende. Ook al wordt het contract tussen de werknemer en de werkgever stopgezet, blijft de werknemer zijn recht op extra uitkering na de pensionering behouden.

Groepsverzekering en overlijden

Een uitgebreide groepsverzekering kan ook een overlijdensdekking voorzien. Dan wordt er kapitaal uitgekeerd aan de nabestaanden in het geval van het overlijden van de begunstigde nog voor de pensioenleeftijd. Dit noemt men ‘overlijdenskapitaal’.

Niemand denkt graag aan zijn overlijden. Toch sluiten veel mensen, rekening houdend met de nabestaanden, zo’n contract van overlijdensdekking af. De begunstigde in het geval van het overlijden kan ook contractueel bepaald worden. AG Insurance vertelt meer over de mogelijkheden van overlijdensdekking in dit artikel.

Groepsverzekering en scheiding

In het kader van een echtscheiding wordt er onderscheid gemaakt naargelang het stelsel van je huwelijk. Ben je getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dan blijft jij de volledige eigenaar van je groepsverzekering. Je bent je voormalige partner dan geen vergoeding verschuldigd.

Is het huwelijk echter afgesloten onder het wettelijk stelsel (waarbij er dus sprake is van gemeenschappelijk vermogen), dan geldt er een andere regeling. Er staat namelijk nergens expliciet in de wet wat er dan met de groepsverzekering moet gebeuren. Volgens een rechtspraak uit 2017 behoort de waarde van een groepsverzekering wel aan beide echtgenoten toe. 

Groepsverzekering en faillissement

Indien de onderneming failliet gaat, blijft het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering overeind. Vanzelfsprekend zal het eindkapitaal lager zijn dan aanvankelijk uitgerekend omdat je werkgever niet meer in staat zal zijn om verder maandelijks een bijdrage te volstorten.

groepsverzekering_faillissement

Besluit

Een groepsverzekering (IPT/POZ voor zelfstandigen) is bijna een must als je je levensstandaard wil behouden ook na je pensioendatum. Via een zeer gunstige taxatie wordt dit dan ook sterk gepromoot door de overheid.

Een groepsverzekering wordt afgesloten bij een verzekeraar. Zij zijn daarom de beste partij om hierover uitvoerig advies te geven. 

Over de jaren wordt er een aardig kapitaal opgebouwd in je groepsverzekering.  Dat vermogen is reeds aan jou toegekend maar je zal het normaal gezien pas bekomen als je op pensioen gaat. Het worden dan ook wel slapende reserves genoemd.

Er bestaan echter mogelijkheden om deze reeds opgebouwde reserves te gebruiken voor een investering in vastgoed. Hiervoor is een zeer specifieke kennis nodig die zowel het financiële aspect alsook de vastgoed kennis omvat. Ex-Stra heeft zich hierin gespecialiseerd.

Wil je je financiële reserves zien toenemen, aarzel dan niet om Ex-Stra vrijblijvend te contacteren

Zin in een vrijblijvend gesprek of wens je meer informatie?